általános szerződési feltételek

Adásvételi szerződés általános szerződési feltételei

1.§ Általános Feltételek hatálya

(1) Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a KARDOS LABOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5., Cg.: 01-09-077505, a továbbiakban: „Eladó”) Eladó és a vele szerződéses jogviszonyba kerülő Vevő között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:215.§ és 6:231.§ szerinti adásvételi szerződés tárgyában folytatott szerződéskötést megelőző tárgyalásokra, a szerződés megkötésének folyamatára, a szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a szerződésszegő magatartásokra terjed ki.

2.§ A szerződés létrejötte, ajánlat

(1) Az adásvételi szerződés tárgya az Eladó által gyártott vagy forgalmazott, jellemzően épületgépészeti és épülettechnikai ingó dolog.

(2) Amennyiben az adásvétel tárgya az Eladó székhelyén vagy telephelyén a Vevő vásárlásának időpontjában rendelkezésre áll és a Vevő a teljes vételár megfizetésével és az adásvétel tárgyának átvételével az Eladó szerződéses ajánlatát elfogadja, a Vevő az adásvétel tárgya felett tulajdonjogot szerez és az adásvételi szerződés teljesedésbe megy.

(3) Ha az adásvétel tárgya az Eladó székhelyén vagy telephelyén a Vevő vásárlásának időpontjában nem áll rendelkezésre, úgy az Eladó ajánlata egészen addig az időpontig kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozat, amíg a Vevő és az Eladó között írásos megrendelés vagy szerződés nem jön létre. A kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozat az ajánlaton feltüntetett időpontig, de legfeljebb 30 (harminc) naptári napig érvényes.

(4) Az Eladó a Vevő által (cégszerűen) aláírt megrendelés átvételével vagy a Vevő részére aláírásra átadott szerződéspéldány átadásával tesz ajánlatot szerződéskötésre. Az Eladó ajánlata a Vevő általi kézhezvételt követő naptól vagy az Eladó által a Vevő részére aláírás céljából átadott szerződéspéldány átvételét követő naptól lép hatályba azzal, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 15 naptári nap. Megszűnik az ajánlati kötöttség, amennyiben azt az Eladó a Vevő elfogadó nyilatkozatának elküldését megelőzően a Vevőhöz címzett nyilatkozatával visszavonja.
(5) A Vevő az Eladó ajánlatát az Eladó cégjegyzésre jogosult képviselői vagy alkalmazottai által aláírt megrendelés átvételével vagy az Eladó által aláírásra megküldött szerződés aláírásával fogadja el.

(6) Az Eladó ajánlatától lényeges kérdésekben eltérő tartalmú vevői elfogadás új ajánlatnak minősül, amelyet az Eladónak külön írásos nyilatkozatban el kell fogadnia.

(7) Az Eladó ajánlata a Ptk. 6:67.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételek vonatkozásában fogadható el, kiegészítő vagy eltérő feltételt a Vevő elfogadó nyilatkozata nem tartalmazhat.

(8) Az Eladó és a Vevő között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő, vevői ajánlat esetében az Eladó elfogadó nyilatkozata hatályossá válik. Az elfogadó nyilatkozat az ajánlattevő részéről történő tudomásszerzéssel válik hatályossá.

(9) A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a Vevő vagy az Eladó jognyilatkozata akkor is írásbelinek tekinthető, ha, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

3.§ Megrendelési és szerződéskötési feltételek

(1) Amennyiben az adásvétel tárgya az Eladó székhelyén vagy telephelyén a Vevő vásárlásának időpontjában nem áll rendelkezésre, a megrendelés minden esetben írásos formában készül, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, melyen a Vevő pontos adatainak, elérhetőségének, az adásvétel megrendelt tárgya részletes leírásának, ellenértékének, teljesítési határidőnek, fizetési feltételnek és a Vevő aláírásának kell szerepelnie.

(2) Szerződés esetén a szerződésnek – ha más igény nem merül fel – 2 eredeti példányban kell készülnie, melyből 1 példányt a Vevő, 1 példányt az Eladó kap.

4.§ Kárveszély átszállása

(1) Ha a Vevő fogyasztó, és az Eladó vállalja az adásvétel tárgyának Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi az adásvétel tárgyát. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az Eladó ajánlotta.

(2) Valamennyi fentebb nem említett esetben a kárveszély az átadás-átvétel helyétől függetlenül akkor száll át a Vevőre, amikor az adásvétel tárgyát az Eladótól vagy annak megbízottjától, közreműködőjétől átveszi.

5.§ Képviselet

(1) A szerződés megkötésére, módosítására, a szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére a Felek cégjegyzési és képviseleti joggal felruházott törvényes képviselői és alkalmazottai, illetve az általuk szabályszerűen meghatalmazott képviselői jogosultak.

(2) A Vevő képviseletére jogosult személy képviseleti jogkörének korlátozása az Eladóval szemben hatálytalan.

(3) Amennyiben a Feleket a cégjegyzésre és képviseletre jogosultak által meghatalmazott személy képviseli, úgy a meghatalmazást, mint egyoldalú jognyilatkozatot írásba kell foglalni. A meghatalmazást tartalmazhatja a szerződés is.

(4) A Ptk. 6:16.§ alapján a Felek rendelkezhetnek úgy is, hogy a szerződésben megnevezett személy meghatalmazása – mint általános meghatalmazás – a szerződés teljesítésével és kiegészítésével, illetve módosításával kapcsolatos ügyek egyedileg meg nem határozott körére érvényes.

(5) A meghatalmazott képviseleti joga kiterjed mindazon cselekmények elvégzésére és jognyilatkozatok megtételére, amelyek a képviselettel elérni kívánt cél érdekében szükségesek. Amennyiben a meghatalmazás szabályszerű, a Felek a meghatalmazott nyilatkozatait nem támadhatják meg álképviselet címén.

(6) A felek kölcsönösen kötelesek meggyőződni a nyilatkozatot tevő személy képviseleti jogosultságáról.

6.§ Az adásvételi szerződés tárgya

(1) Az írásbeli megrendelés aláírásával és a megrendelés Eladó általi elfogadásával az Eladó a megrendelésben, külön szerződés mindkét fél általi aláírása esetében a szerződésben, az Eladó és a Vevő, valamint az adásvétel tárgyának egyidejű jelenléte esetén a szóban rögzített adásvétel tárgya feletti tulajdonjog Vevőre ruházását vállalja el az adásvétel tárgya vételárának maradéktalan megfizetése és Vevő általi átvétele ellenében.

(2) A Felek eltérő megállapodásának hiányában az adásvételi szerződésnek nem tárgya az adásvétel tárgyának Vevő által megjelölt helyre történő szállítása, továbbá az adásvétel tárgyának beszerelése, beüzemelése, meglévő épületgépészeti vagy épülettechnikai rendszerekhez történő tervezése.

7.§ A Felek jogai és kötelezettségei

(1) Az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot, információt és iratot, illetve már rendelkezésre álló tervet a Vevő köteles legalább egy példányban, az Eladó által meghatározott formátumban az Eladó rendelkezésére bocsátani. A Vevő szavatolja, hogy az Eladónak átadott adatokon és terveken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely az Eladó teljesítését akadályozná vagy korlátozná.

(2) Az Eladó az írásos megrendelésben, illetve szerződésben rögzített dolog elkészítésére, beszerzésére és átadására, továbbá tulajdonjogának átruházására, a Vevő pedig a vételár, a szerződésben rögzített költségek maradéktalan megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

(3) Amennyiben a Vevő a megrendelt és rendelkezésre tartott dolgot részben vagy egészben kifizette, de nem vette át, az Eladó jogosult a dolgot az átvételre kitűzött határidő elteltét követő 30. (harmincadik) naptári naptól bírósági végrehajtás útján a kereskedelmi forgalomban értékesíteni vagy az értékesítésre harmadik személynek megbízást adni. Az Eladó őrzési és értékesítési költségeinek, valamint elmaradt hasznának levonását követően fennmaradó összeg a Vevőt illeti.

8.§ Vételár és költségtérítés

(1) A Vevő az adásvétel tárgyának és az Eladó esetleges járulékos szolgáltatásának ellenértékeként az Eladó által az adásvétel helyszínén közölt vagy az írásos megrendelésben, illetve szerződésben rögzített mértékű vételárat és díjat, illetve költségtérítést köteles fizetni számla ellenében. Ha az adásvétel tárgya az Eladó székhelyén vagy telephelyén a Vevő vásárlásának időpontjában rendelkezésre áll, a Felek eltérő rendelkezésének hiányában a vételár, a díj és a költségtérítés az átadás-átvétel időpontjában, egy összegben és készpénzben esedékes.

(2) Amennyiben az adásvétel tárgya az Eladó székhelyén vagy telephelyén a Vevő vásárlásának időpontjában nem áll rendelkezésre, a Vevő a szerződéses díj 50%-át köteles foglaló címén legkésőbb a szerződés létrejöttét követő 5 (öt) naptári napon belül megfizetni az Eladó részére.

(3) A Felek megállapítják, hogy a foglaló megfizetésére azért kerül sor, mert az adásvétel tárgyai egyedi gyártásúak, harmadik személy részére nem értékesíthetőek, ezért szükséges, hogy a Vevő a szerződéses kötelezettségvállalását foglaló megfizetésével megerősítse. Felek előtt a foglaló természete ismert. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A Vevő a jelen Általános Szerződési Feltétel elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó – bárminemű kártérítési felelősség nélkül – mindaddig jogosult a saját teljesítését megtagadni, amíg a foglaló összege a bankszámláján maradéktalanul jóváírásra nem került.

(4) A Vevő köteles az Eladónak a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült indokolt és szükséges költségeit és készkiadásait előlegezni, illetve megtéríteni. Ilyen költség és készkiadás lehet különösen, de nem kizárólag az üzemanyag, adathordozó, fénymásolás és utazási költség, valamint a szállítási és tárolási díj. A költségek és készkiadások mértékét az Eladó előzetesen megbecsüli, majd az esedékessé válásukat követően a Vevő kérésére számlával vagy egyéb számviteli bizonylattal igazolja.

(5) Amennyiben az adásvétel tárgya az Eladó székhelyén vagy telephelyén a Vevő vásárlásának időpontjában nem áll rendelkezésre, a Vevő a vételár fennmaradó hányadát, illetve a költséget és készkiadást az Eladó ellenkező tartalmú nyilatkozatának hiányában az Eladó pénzforgalmi számlája javára kezdeményezett bankátutalással köteles megfizetni. A vételár, a költség és a készkiadás azon a napon minősül kiegyenlítettnek, amikor annak összegét az Eladó pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírták.

(6) Ha a Vevő a vételárat nem az adásvétel tárgyának az Eladó székhelyén vagy telephelyén történő átadás-átvételével egyidejűleg, készpénzben fizeti meg, úgy a vételár, a költség és a készkiadás a Felek eltérő megállapodásának hiányában az adásvétel tárgyának átadás-átvételét megelőzően, az Eladó készre jelentése alapján, számla ellenében esedékes.

(7) Az Eladó a Ptk. 6:191.§ (4) bekezdése alapján jogosult arra, hogy a szerződés szerinti vételárat egyoldalúan módosítsa, amennyiben a teljesítéséhez igénybe vett harmadik személlyel a szerződésben rögzítettől eltérő pénznemben számol el és a harmadik személy a szerződés kelte, valamint a vételár megfizetésének esedékessége között árat emel vagy az idegen pénznemnek a magyar forinthoz viszonyított árfolyama úgy változik hátrányosan, hogy azonos egység idegen pénznemért több magyar forintot kell fizetni.

9.§ Tulajdonjog fenntartás

(1) Az Eladó az adásvétel tárgyainak elkészített és átadott, de ki nem fizetett példányain a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg azok vételára, késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat és vállalkozásnak minősülő Vevő esetében a behajtási költségátalány kiegyenlítése maradéktalanul meg nem történik.

(2) Az Eladó az adásvétel tárgyaira vonatkozó tulajdonjog-fenntartást jogosult a tulajdonjog-fenntartás tényének és a Vevő személyének megjelölésével a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni.

(3) Az Eladó a tulajdonjogát a Vevő előzetes felszólítása nélkül jogosult érvényesíteni, így különösen jogosult a tulajdonát képező dolgot a Vevő költségére a székhelyére visszaszállítani. A Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond minden olyan birtokvédelmi igényéről és birtokvédelmi eljárás megindításának a jogáról, amely az Eladó tulajdonjogi igényének érvényesítését akadályozza vagy korlátozza. Az Eladó a tulajdonjogának érvényesítésével a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért kizárja a felelősségét.

(4) A Vevő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog fenntartás hatályossági idején az adásvétel tárgyát nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.

10.§ Késedelem jogkövetkezményei

(1) A fizetési feltételt és a fizetés módját az Eladó adásvételi ügylet során tett szóbeli ajánlata vagy az írásos megrendelés, illetve a szerződés tartalmazza. Fizetési késedelem esetében a természetes személy Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Vevő vállalkozás, úgy a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamaton felül a vállalkozásnak minősülő Vevő köteles az Eladónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.

(3) Ha a Vevő fogyasztó és a Felek nem állapodnak meg ettől eltérően, az Eladó a szerződés létrejöttét követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani az adásvétel tárgyát. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

(4) A fogyasztónak minősülő Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

11.§ Elmaradt haszon

(1) Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltétel keretében tájékoztatja a Vevőt, hogy a szerződés megszegésével okozott kár körében az elmaradt haszna megegyezik a szerződésben rögzített vételár beszerzési költségekkel csökkentett összegével, továbbá annak a kiesett vételárnak az összegével, amelyet a szerződés teljesítésének időtartama alatt megkereshetett volna.

12.§ Szavatosság

(1) Az Eladó a Ptk. általános szabályai szerint tartozik jog- és kellékszavatossággal.

(2) Az Eladó a Felek eltérő megállapodásának hiányában az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint tartozik jótállási kötelezettséggel.

13.§ A kézbesítés szabályai

(1) A Felek kötelesek minden olyan értesítést, amely a szerződésre irányadó jogszabályi rendelkezések alapján jelentőséggel bír vagy későbbi időpontban jog vagy kötelezettség keletkezésének, megszűnésének, teljesítésének vagy teljesítése mulasztásának bizonyítására szolgálhat, írásbeli formában megtenni egymással szemben.

(2) Amennyiben az értesítés tárgya eredeti dokumentum, irat vagy szerződés, a Felek az írásbeli értesítés követelményének úgy tesznek eleget, hogy a küldeményt a másik fél lakcímére, székhelyének címére postázzák tértivevényes küldeményként vagy azt a másik fél székhelyén, illetve lakcímén futárposta útján igazoltan kézhez vetetik.

(3) A fentiektől eltérő esetekben a Felek kölcsönösen elfogadják írásbeli formának az egymás részére küldött telefax üzeneteket, amennyiben a telefax üzenet sikeres elküldésének kézbesítési jelentése rendelkezésre áll.

(4) Az e-mail útján tett üzenetváltás abban az esetben alkalmazható, ha a Felek a szerződés szerinti kölcsönös adat és/vagy iratszolgáltatásnak tesznek eleget, feltéve, hogy az iratküldés tárgya másolat és legalább az e-mail sikeres elküldése igazolható.

(5) Az Eladó a tértivevényes küldemények kézbesítésének tényét és időpontját illetően kézbesítési vélelmet alkalmaz. A Vevő lakcímére vagy székhelyére címzett tértivevényes küldemények azon a napon minősülnek kézbesítettnek, amely nap a vétíven az átvétel dátumaként a postai alkalmazott által rögzítésre kerül. Amennyiben a Vevő a tértivevényes küldeményt annak szabályszerű postai kézbesítésének egyszeri megkísérlése ellenére sem veszi át, úgy a küldemény a postán történő 10 (tíz) napos őrzési idő lejártával a kézbesítés meghiúsulásáról szóló postai értesítésnek a küldeményt feladó fél részére történő kézbesítésének napján kézbesítettnek minősül.

(6) A Vevő által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek a Vevőt terhelik. A Vevő köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár a Vevőt terheli.

(7) Az Eladó a Vevő részére vagyoni jogot megtestesítő okmányt kizárólag annak írásbeli utasítására és csak értéklevélben küld meg postai kézbesítés útján. A kézbesítés költségei és veszélye minden esetben a Vevőt terhelik.

(8) Az Eladó nem felel a postai úton történő kézbesítés hibáiból eredő kárért.

14.§ A szerződésszegés jogkövetkezményei

(1) A Vevő a szerződésszegésért felelősséggel tartozik, szerződésszegés esetén vele szemben az Eladó a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) Az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni, ha:

a) a Vevő a szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen, illetve késedelmesen teljesíti;

b) a Vevőnek a szerződésben rögzített nyilatkozatai, illetve adat és iratszolgáltatásai hiányosak vagy valótlanok a tényleges helyzethez képest;

c) a Vevő 30 (harminc) naptári napot elérő vagy meghaladó fizetési késedelembe esik;

d) a Vevővel, a Vevő anyavállalatával, leányvállalatával vagy amennyiben a Vevő ügyfelek csoportjába tartozik, az ügyfelek csoportjába tartozó jogi személlyel szemben végrehajtási, adósságrendezési, csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy a tevékenységi engedély felfüggesztésére, a tevékenységi engedély megvonására, illetve a cég törlésére irányuló eljárás indul a nevezettekkel szemben;

15.§ Üzleti titok, szerzői jogvédelem

(1) A Felek kötelesek a közöttük fennálló kapcsolat során a másik félről tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt, megoldást, tényt, összefüggést, képletet, alkalmazást, eljárást, valamint az összes rendelkezésükre bocsátott dokumentumot, azok másolatait, valamennyi egyéb információt üzleti titokként korlátlan ideig megőrizni.

(2) A Felek az információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel, és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében.

(3) A Felek az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

(4) Az Eladó által szolgáltatott iratok, tájékoztatók és használati utasítások, mint szellemi alkotások felett, illetve az azokban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes körű rendelkezési jog az Eladót illeti meg. A Vevő a szerződés létrejöttével és teljesítésével az iratok, tájékoztatók és használati utasítások egyszeri felhasználásának jogát szerzi meg.

(5) Az Eladó a szerződésre referenciaként jogosult időbeli korlátozás nélkül hivatkozni.

16.§ Irányadó jog, jogviták

(1) Az adásvételi szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi és eljárásjog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló törvény és nemzetközi szerződések és a Pp. rendelkezései irányadóak.

(2) A Felek a közöttük hatályos szerződéssel vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban közöttük felmerült jogvitákat elsősorban peren kívül, tárgyalások útján igyekeznek megoldani.

(3) Amennyiben a peren kívüli tárgyalások, illetve a közvetítői vagy békéltető eljárás sikertelen, a Felek az esetleges jogviták elbírálására kikötik a Budai II-III. Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.

17.§ Teljességi záradék

(1) A jelen Általános Szerződési Feltétel a Felek között létrejövő adásvételi szerződéssel együtt a Felek közötti szerződéses megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

(2) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltétel vagy a szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az Általános Szerződési Feltétel és a szerződés egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.

(3) Ha az értelmezés jogi okból nem lehetséges a felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

(4) A Vevő az adásvétel tárgyának átvételével, illetve az írásos megrendelés vagy a szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételt az adásvétel tárgyának átvételét, illetve a megrendelés vagy a szerződés aláírását megelőzően megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja.

(5) Amennyiben az Általános Szerződési Feltétel, a Felek szóbeli megállapodása vagy az írásos megrendelés, illetve a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. A Ptk. 6:81.§ rendelkezéseitől eltérően, amennyiben a Vevő általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy ennek a rendelkezései nem válnak az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés részévé a Vevő általános szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a felek kifejezetten kizárják.

18.§ Hatályba lépés

(1) A jelen Általános Szerződési Feltétel hatályba lépésének időpontja 2014. július 24 napja. Az Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Amennyiben kérdése van a szerződési feltételekkel kapcsolatban, keressen bennünket:

Kardos Labor Kft. | 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5. | +36 30 454 3421 | info1(kukac)kardoslabor(pont)hu

Borítókép: Image by Gerd Altmann from Pixabay