A Kardos Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szerződéses Jótállási (Garanciális) Feltételei

A jelen Szerződéses Jótállási Feltétel (a továbbiakban: „SZJF”) azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek alapján a Kardos Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5., Cg.: 01-09-077505, a továbbiakban: „Kardos Labor”) a rá irányadó, mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt időtartamot meghaladóan, határozott időtartamra kötelezettséget vállal az általa forgalmazott termékek hibájának kijavítására, avagy a termékek cseréjére.

A jelen SZJF-ben meghatározott jótállás a jótállás jogosultjának törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

A rendelkezés önkéntes és a felek együttes akaratával köttetik meg. Amennyiben az egyik fél nem rendelkezik a Regisztrációs Lapon, a mindenkori Ptk. jótállási feltételei az érvényesek.

1.§ Fogalmak

A jelen SZJF alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

(1) Jótállás kötelezettje – a Kardos Labor.

(2) Jótállás jogosultja – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdésének 3. pontja e) pontja szerinti, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, külön megállapodás alapján a gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amennyiben a jótállás hatálya alá tartozó és a tulajdonában álló termékeket a Kardos Labor által előírt, rendeltetésszerű módon használja, illetve üzemelteti.

(3) Rendeltetésszerű használat – a jelen SZJF alkalmazásában rendeltetésszerű használatnak minősül, amennyiben a jótállás jogosultja jótállás hatálya alá tartozó terméket (termékkör) a gyártói és forgalmazói előírásoknak megfelelően, a lakossági felhasználást meg nem haladó mértékben, illetve terhelés mellett használja.

(4) Jótállás hatálya alá tartozó termékkör – a jótállás hatálya alá a Kardos Labor által forgalmazott, a Regisztrációs Lapon megjelölt hőszivattyú tartozik.

(5) Garanciajegy – a garanciajegyet a vásárlás időpontjában, de legkésőbb a hőszivattyús rendszer beüzemelését követő 10 munkanapon belül a Kardos Labor adja át, illetve postázza a jótállás jogosultjának. A garanciajegy a jótállás hatálya alá tartozó termékkör azonosítására szolgál. A garanciajegy érvényessége a jótállási kötelezettség teljesítésének alapfeltétele. A garanciajegy abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azon hiteles és beazonosítható módon szerepel a Kardos Labor eladási számlaszáma, illetve a jótállás hatálya alá tartozó termék cikkszáma.

(6) Szervizkönyv – a jótállás hatálya alá tartozó termékkör jelen SZJF szerint elvégzett karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum, amelynek folyamatos, megszakítás nélküli vezetése és bemutatása a jótállási kötelezettség teljesítésének alapfeltétele.

(7) Regisztrációs Lap – a jótállás jogosultja a Regisztrációs Lap kitöltésével és aláírásával értesíti a Kardos Labort a jelen SZJF elfogadásáról, valamint a jótállás hatálya alá tartozó termékkörről.

(8) Szervizigazolás – a szervizigazolást a Kardos Labor az esedékes szerviz elvégzését és ellenértékének megfizetését követően bocsátja a jótállás jogosultjának rendelkezésére. A jótállási jog elbírálása során vizsgált szervizkönyv kizárólag folyamatos szervizigazolással együtt érvényes.

(9) Regisztrációs díj – a jótállás jogosultja által számla ellenében fizetendő díj, amely a Kardos Labor jótállásra vonatkozó kötelezettségvállalásának ellenértéke.

2.§ A jótállás terjedelme, területi és időbeli hatálya

(1) Amennyiben a jelen SZJF-ben foglalt feltételek maradéktalanul teljesülnek, úgy a Kardos Labor kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás hatálya alá tartozó termékkör hibája esetén a hibás terméket/anyagot elsősorban kijavítja, amennyiben pedig az nem javítható, úgy kicseréli. A jótállási jogosultja a kijavítás és kicserélés között nem választhat szabadon és nem kérhet árleszállítást, illetve nem állhat el a szerződéstől.

(2) A jótállás hatálya alá tartozó termékkör anyaghibája kizárólag abban az esetben tartozik a jótállás hatálya alá, ha az anyaghiba már a jótállás hatálya alá tartozó termékkör átadás-átvételének (teljesítésének) időpontjában vagy azt megelőzően fennállt. A jótállás hatálya alá tartozó termékkör átadás-átvételéti időpontját követően felmerült hiba – amennyiben az igazolhatóan az átadás-átvételt követően felmerült okból keletkezett, nem tartozik a jótállás hatálya alá.

(3) A jelen SZJF szerint vállalt jótállás területi hatálya a Magyar Köztársaság földrajzi területével egyezik meg.

(4) A jótállás időtartama 10 (tíz) év határozott időtartamra szól. A Kardos Labor jótállási kötelezettsége a jótállás hatálya alá tartozó termékkörre a jogszabályban előírt kötelező jótállási időtartam lejártát követő naptól kezdődik.

3.§ A jótállás alól kizárt hibák és részegységek

(1) Az alábbi körülmények következtében bekövetkező anyaghiba, illetve a jótállási dokumentáció hiányossága esetén a Kardos Labort nem terheli jótállási kötelezettség:

a) a jótállás hatálya alá tartozó termékkör telepítését, beszerelését és karbantartását részben vagy egészben nem a Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelő végezte vagy a folyamatos karbantartás nem igazolható avagy a jótállás hatálya alá tartozó termékkör nem a kiviteli tervekben és a műszaki/használati leírásban előírt módon került telepítésre és beüzemelésre;

b) a jótállás hatálya alá tartozó termékkör szakszerűtlenül került szállításra, tárolásra vagy beszerelésre (ez utóbbi esetben a szavatossági/jótállási kötelezettség a fuvarozót/szerelőt terheli);

c) a jótállás hatálya alá tartozó termékkört a jótállás jogosultja szakszerűtlenül helyezi üzembe, illetve szakszerűtlenül kezeli;

d) a jótállás hatálya alá tartozó termékkört idegen eredetű alkatrészek felhasználásával szerelték be vagy ezek felhasználásával végezték el a karbantartást;

e) a jótállás jogosultja vagy harmadik személyek a jótállás hatálya alá tartozó termékkört gondatlanul vagy szándékosan megrongálják;

f) az anyaghiba olyan külső környezeti és vegyi hatások miatt következik be, mint pl. víz, tűz, só, lúg, egyéb maró folyadék vagy vegyszer, rendellenes, hirtelen és elháríthatatlan módon fellépő egyéb környezeti hatások;

g) a jótállás jogosultja a folyamatosan vezetett szervizkönyvet vagy a garanciajegyet a Kardos Labornak vagy a Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelőnek nem tudja bemutatni;

h) a jótállás jogosultja a szervizdíjakat vagy a regisztrációs díjat nem fizette meg;

i) a jótállási igény vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a jótállás hatálya alá tartozó terméket vagy termékkört nem az üzemeltetési leírásban foglaltaknak megfelelően használták, azt átalakították;

j) a jótállási igényt a jótállás jogosultja nem jelenti be a hiba felfedezését követő 3 (három) munkanapon belül és a késedelem miatt a jótállási igény elbírálása lehetetlenné válik vagy jelentősen megnehezül.

(2) A kopó-mozgó alkatrésznek minősülő részegységek nem minősülnek jótállás hatálya alá tartozó termékkörnek.

4.§ A jótállás hatályba lépésének és érvényesítésének feltételei

(1) A jótállás az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén lép hatályba:

a) a jótállás hatálya alá tartozó termékkör a Kardos Labor jóváhagyásával került;

b) a jótállás hatálya alá tartozó termékkör hibátlan és hiánytalan átvételét a jótállás jogosultja a Kardos Labor vagy annak viszonteladója által kibocsátott számláján vagy teljesítési/átadás-átvételi jegyzőkönyvén saját kezű aláírásával igazolja;

c) a jótállás hatálya alá tartozó termékkört a Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelő telepítette, illetve végezte el a folyamatos karbantartást (folyamatosan vezetett szervizkönyv);

d) a jótállás jogosultja rendelkezik a jótállás hatálya alá tartozó termékköre kiállított érvényes és sértetlen garanciajeggyel és regisztrációs lappal, továbbá szervizkönyvvel.

e) a jótállás jogosultja a szervizdíjakat és a regisztrációs díjat igazolható módon megfizette.

(2) A jótállás jogosultjának a jótállási igényt az anyaghiba felfedezését követő legkésőbb 3 (három) munkanapon belül közvetlenül a Kardos Labornak vagy a Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelőnek kell bejelentenie írásban. Amennyiben a jótállás hatálya alá tartozó termék könnyen mozdítható, úgy a jótállás jogosultja az anyaghibás terméket az eredeti garanciajeggyel, a regisztrációs lappal, szervizkönyvvel és a vásárlás tényét igazoló számlával együtt köteles a Kardos Labor vagy a Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelőnek bemutatni.

(3) Amennyiben a jótállás hatálya alá tartozó termék nem vagy csak nehezen mozdítható, úgy a jótállás jogosultja a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok eredeti példányát köteles bemutatni a hiba pontos megjelölésével együtt.

(3) A jótállási kötelezettség fennállásának kérdésben, illetve a jótállás teljesítésének módjáról minden esetben, kivétel nélkül a Kardos Labor dönt, a jótállási igény bejelentését és a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon belül.

5.§ A jótállási kötelezettség teljesítésének módja

(1) A Kardos Labor a jótállási kötelezettségének vizsgálati eredményéről, illetve a jótállás teljesítésének módjáról szóló írásos értesítésében (levél, fax, e-mail) tájékoztatást ad a jótállás jogosultjának és a Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelőnek arról, hogy:

– jótállás hatálya alá tartozik-e a bejelentett hiba;

– a bejelentett hiba miatt a jótállás hatálya alá tartozó termékkör javítására vagy cseréjére kerül-e sor;

– a jótállás hatálya alá tartozó termékkör javításának, illetve cseréjének helyéről, időpontjáról, a javítás és a csere várható időtartamáról;

– azokról a körülményekről, amelyek alapján a jótállási kötelezettség teljesítését megtagadja;

(2) A Kardos Labor vagy az általa jóváhagyott, minősített szerelő a jótállás hatálya alá tartozó terméket a jótállás jogosultjától az előzetes értesítésben meghatározott időpontban és helyen javításra vagy cserére átveszi.

(3) A jótállás hatálya alá tartozó termék javítási határideje az átvételtől számított maximum 30 (harminc) munkanap. Amennyiben a Kardos Labor előzetes értesítése alapján az hibás alkatrész cseréje válik szükségessé és az sem a Kardos Labor, sem a jóváhagyott, minősített szerelő raktárán nem áll rendelkezésre, úgy a csere időtartama az átvételtől számított maximum 60 (hatvan) munkanap.

(4) A jótállás hatálya alá tartozó termék javításáért és tárolásáért, csere esetében az új alkatrészért a jótállás jogosultja nem fizet díjat, azonban őt terheli a jótállás hatálya alá tartozó termékkör szállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség.

(5) Amennyiben a Kardos Labor jótállási kötelezettségének feltételei a jelen SZJF szerint nem állnak fenn, úgy a jótállás jogosultja viseli a javítással, tárolással, cserével és szállítással összefüggésben felmerült valamennyi költséget.

(6) A jótállás hatálya alá tartozó termék cseréje esetén a kicserélt alkatrész a Kardos Labor tulajdonába és birtokába kerül.

(7) A jótállás hatálya alá tartozó termék javításának vagy cseréjének időtartamára a Kardos Labor vagy az általa jóváhagyott, minősített szerelő nem köteles csereterméket vagy alkatrészt a jótállás jogosultjának rendelkezésére bocsátani.

(8) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a Kardos Labor., illetve annak jóváhagyott, minősített szerelője a javított terméket, csere esetén az új alkatrészt egészen addig jogosult visszatartani, amíg a jótállás jogosultja a javítás, csere, tárolás és szállítás értékét maradéktalanul ki nem egyenlítette.

6.§ Karbantartás

(1) A jelen SZJF-ben foglalt jótállási kötelezettség teljesítésének feltétele a jótállás hatálya alá tartozó termékkör folyamatos, megszakítás nélküli karbantartása és annak igazolása.

(2) A jótállás hatálya alá tartozó termékkör karbantartását kizárólag a Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelő végezheti el.

(3) A jótállás hatályának fennállása érdekében a jótállás hatálya alá tartozó termékkör karbantartását évente legalább egy alkalommal el kell végeztetni. Az éves karbantartási ciklus kezdő napja a jótállás hatálya alá tartozó termékkör átadás-átvételének (vásárlásának) napja.

(4) A Kardos Labor által jóváhagyott, minősített szerelő a kötelező éves karbantartás szakszerű elvégzését a szervizkönyv üres rubrikájának kitöltésével és lebélyegzésével igazolja. A jótállás jogosultja az eredeti szervizkönyv bemutatásával igazolhatja a karbantartás kivitelezését.

7.§ Regisztrációs díj

(1) A Kardos Labor a jelen SZJF-ben meghatározott jótállási kötelezettségét regisztrációs díj fizetése ellenében teljesíti.

(2) A regisztrációs díj mértéke a jótállás hatálya alá helyezni kívánt termék vagy termékkör bruttó számlaértékének Regisztrációs Lapon meghatározott %-a.

(3) A regisztrációs díjat a jótállás jogosultja a Kardos Labor által kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni.

(4) A regisztrációs díj a 2.§ (4) bekezdésében meghatározott időszakra vállalt jótállási kötelezettség ellenértéke. A regisztrációs díj évente előre esedékes.

(5) Az egyes 1 (egy) éves jótállási időszakok között a regisztrációs díj határidőben történő megfizetésével a jótállás jogosultjának kell biztosítania a folytonosságot. A folytonosság megszakadása esetén a jótállás még a regisztrációs díj megfizetésével sem terjeszthető ki visszamenőleges hatállyal.

(6) A Kardos Labor a regisztrációs díjat kizárólag az újabb 1 (egy) éves jótállási időszak kezdete előtt, legkésőbb a kezdőnapot megelőző 45. napig jogosult egyoldalúan megemelni a jótállás jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett. A regisztrációs díj visszamenőlegesen nem emelhető meg.

8.§ A jótállás egyoldalú megszüntetése

(1) A Kardos Labor jogosult a jótállási kötelezettségét a 10 (tíz) éves jótállási időszak lejárta előtt, akár az 1 (egy) éves jótállási időszakok lejárta előtt is, egyoldalúan, a jótállási jog jogosultjához címzett egyoldalú nyilatkozatban, 30 (harminc) napos felmondási idő betartása mellett megszüntetni, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a jótállás hatálya alá tartozó termék vagy termékkör nem felel meg a jelen SZJF-ben meghatározott feltételeknek.

(2) A jótállási kötelezettség fenti (1) bekezdés szerinti megszüntetése esetén a jótállási jog jogosultja a regisztrációs díjat kizárólag a jótállási időszakkal arányos mértékben köteles megfizetni.

9.§ Vegyes rendelkezések

(1) A regisztrációs lap aláírásával a felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett a magyar jog szerint működő gazdasági társaságok, illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező természete személyek, a szerződéskötési képességük nem korlátozott és a jótállás tárgyában szerződés aláírására és a szerződésben foglalt tartalmú kötelezettség vállalás megtételére jogosultak, illetve erre fenti tartalommal felhatalmazással rendelkeznek.

(2) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen SZJF és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései irányadóak.

(3) Amennyiben a jelen SZJF, illetve egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének vagy hatálytalanná, vagy végrehajthatatlanná válnának, az SZJF egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás céljának. Ha az értelmezés jogi okokból nem lehetséges, a Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

(4) A Kardos Labor a tértivevényes küldemények kézbesítésének tényét és időpontját illetően kézbesítési vélelmet alkalmaz. A jótállási jog jogosultjának székhelyére (lakcímére) címzett tértivevényes küldemények azon a napon minősülnek kézbesítettnek, amely nap a vétíven az átvétel dátumaként a postai alkalmazott által rögzítésre kerül. Amennyiben a jótállási jog jogosultja a tértivevényes küldeményt annak szabályszerű postai kézbesítésének egyszeri megkísérlése ellenére sem veszi át, úgy a küldemény a postán történő 10 (tíz) napos őrzési idő lejártával a kézbesítés meghiúsulásáról szóló postai értesítésnek a küldeményt feladó fél részére történő kézbesítésének napján kézbesítettnek minősül.

(5) A jótállási jog jogosultja által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek a jótállási jog jogosultját terhelik. A jótállási jog jogosultja köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár őt terheli.

(6) Felek a jelen SZJF-el kapcsolatban közöttük felmerült jogvitákat elsősorban peren kívül, tárgyalások útján igyekeznek megoldani. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások, illetve a közvetítői eljárás sikertelen, az esetleges jogviták elbírálására az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok eljárásában állapodnak meg.

10.§ Hatálybalépés

(1) A jelen SZJF hatályba lépésének időpontja 2019. május 2. napja. Az SZJF rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

A dokumentumot pdf formátumban ide kattintva töltheti le.

Amennyiben kérdése van a jótállási feltételekkel kapcsolatban, keressen bennünket:

Kardos Labor Kft. | 1172 Budapest, Rétifarkas u. 5. | +36 30 454 3421 | info1(kukac)kardoslabor(pont)hu